صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

صکوک ابزار تامین مالی اسلامینام: سید محمد حسن    

نام خانوادگی: ملیحی             


رشته تحصیلی: 

کارشناسی‌ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام


شغل :

مسئول واحد پژوهش و عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص)