صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

عطر نگرس،

              رقص باد

                   نغمه شوق پرستو های شاد.

                                         خلوت گرم کبوتران مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

                                               خوش به حال روزگار 


http://www.sukuk.ir/images/M_images/noroz.jpg