صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

موافقت اصولی عرضه اوراق اجاره شرکت لیزینگ سایپا - شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا و شرکت خدمات بیمه ای سایان

شرکت لیزینگ سایپا - شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا و شرکت خدمات بیمه ای سایان جهت تأمین مالی پروژه های خود از سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی خود را جهت عرضه اوراق اجاره (صکوک اجاره) توسط نهاد واسط مالی شهریور اخذ نموده است.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 20 درصد به مبلغ 227865 میلیون ریال به صورت با نام از طریق فرابورس عرضه خواهد شد.